Verhuur- en leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Annuleren

De klant kan de overeenkomst die hij met BrabantTent heeft gesloten, na reservering van het gehuurde goed en voor het ingaan van de huurtermijn, niet laten doorgaan. In dat geval is de klant echter wel kosten verschuldigd. Deze kosten bedragen: 40% van de huurprijs indien de huurperiode meer dan drie maanden na de annuleringsdatum ligt. 50% van de huurprijs indien de huurperiode meer dan twee maanden na de annuleringsdatum ligt. 60% van de huurprijs indien de huurperiode meer dan één maand na de annuleringsdatum ligt. 70% van de huurprijs indien de huurperiode binnen één maand na de anuleringsdatum ligt. 80% van de huurprijs indien de periode binnen één week van de annuleringsdatum ligt. De klant dient BrabantTent in kennis te stellen van het feit, dat hij de huurovereenkomst niet wenst door te laten gaan.

Artikel 2: Einde overeenkomst

De huurovereenkomst eindigt door het verstrijken van de afgesproken huurtermijn. Indien de klant tekort schiet in de nakoming van de huurovereenkomst, kan BrabantTent de huurovereenkomst beëindigen zonder dat hiervoor een beslissing van de rechter nodig is, onverminderd het recht van BrabantTent op vergoeding van kosten, schade en rente. In genoemde gevallen is BrabantTent ten alle tijde, zonder enige ­ingebrekestelling of aankondiging vooraf gerechtigd om het gehuurde bij de klant terug te halen. De klant is verplicht aan BrabantTent de door BrabantTent gewenste medewerking te verlenen. De klant machtigd BrabantTent bij deze zich toegang tot het gehuurde goed te verschaffen. BrabantTent is niet aansprakelijk voor enige schade welke door de klant of door derden, in verband met het terughalen van het goed c.q. het beëindigen van de huurovereenkomst, wordt geleden. Ingeval de wederpartij een consument is, bedraagt de door BrabantTent eventueel te ­vergoeden schade maximaal de huurprijs.

Artikel 3: Controle

Teneinde problemen te voorkomen, moet de klant onmiddelijk nadat hij het gehuurde in ontvangst neemt, dit controleren. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient de klant: a. direct telefonisch, of per telefax contact op te nemen met BrabantTent. Gebruik van de goederen heft het recht om te reclameren op. b. beschadigde huurgoederen, c.q. onderdelen waarvan geen herstel meer mogelijk is, worden gedurende ten hoogste 30 dagen na de datum ­waarop de schade gefactueerd wordt ter beschikking van de klant gehouden.

Artikel 4: Schade / Verlies

Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient onmiddelijk aan BrabantTent te worden gemeld. De klant verplicht zich de schade aan het gehuurde goed ten gevolge van zorgeloos c.q. foutief gebruik, alsmede bij verlies, beschading, onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde goed, het gehuurde goed alsmede de onderdelen en/of toe­behoren aan BrabantTent te vergoeden tegen waarde van de te kopen nieuwe goederen ter vervanging van het verlorene, onvermindered de verplichting van de klant om alle overige schade, waaronder winstderving kosten en interesten aan BrabantTent te vergoeden.

Artikel 5: verplichtingen van de klant

de klant stemt er mee in BrabantTent ten alle tijden toegang tot het gehuurde goed te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en BrabantTent hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden mag uitsluitend met schriftelijke toestemming van BrabantTent. De klant mag het gehuurde niet vervoeren of doen vervoeren naar een ander adres als omschreven op de overeenkomst. De klant of de derde dient BrabantTent onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende of onroerende goederen van de klant of de derde of op het onderhavige gehuurde of indien op enige ander wijze de eigendomsrechten van BrabantTent dreigen te worden aangetast.

Artikel 6: Hulp aan de chauffeur

Indien de door de klant toegezegde hulp niet aanwezig is, worden de hiervoor ontstane kosten door de klant betaald. BrabantTent houdt zich het recht voor de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 7: Verzekeringen

BrabantTent adviseert de klant
a. zijn eigen goedren, opgeslagen in de tenten van BrabantTent, te ­verzekeren tegen brand, inbraak, lekkage enz.
b. de gehuurde goederen naar gelang het risico tegen diefstal, aan­sprakelijkheid etc. te verzekeren.

Artikel 8: Plaatsing tent en toebehoren

a. Indien het terrein en/of de toegangsweg naar het terrein onvoldoende verhard dan wel ongeschikt is om met zwaar verkeer te berijden kan BrabantTent de overeenkomst opheffen zonder dat BrabantTent hiertoe overleg met de klant hoeft te plegen en zijn extra kosten die hierdoor ontstaan voor rekening van de klant.
b. De klant zorgt ervoor dat de eigenaar van het terrein of gebouw zijn goedkeuring verleent voor het plaatsen van een tent gedurende de hele huurpeiode. De klant vrijwaart BrabantTent voor aansprakelijkheid voor schade aan het voornoemde terrein.
c. De huurder is verplicht de loop van alle leidingen in het gebied waar de tent dient te worden geplaatst schriftelijk aan BrabantTent mede te delen. Dit dient alleen te geschieden indien BrabantTent de tent in opdracht van de klant dient te plaatsen. Laat de klant dit na en blijkt nadien dat er beschadigingen zijn opgetreden aan leidingen dan is de klant volledig aansprakelijk voor de schade die hieruit is voortgevloeid c.q. zal vloeien.
d. Bij het plaatsen van party-tenten dient minimaal één persoon aanwezig te zijn ter ondersteuning. Bij het plaatsen van de aluminium constructietent dienen minimaal drie personen aanwezig te zijn ter ondersteuning.

Artikel 9:

Reclames moeten geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de nota.

Artikel 10:

De betalingen zullen moeten geschieden in wettig Nederlands betaalmiddel zonder korting, compensatie of schuldvergelijking contant in ­handen en ten huize van ons of onze rechtverkrijgden, of binnen 14 dagen na factuurdatum op een door ons aangewezen bank- of girorekening.

Artikel 11:

Vertraging in de levering geeft de huurder geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding der overeenkomst, noch op niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

Artikel 12:

Cliënt is niet gerechtigd zijn uit een overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden over te dragen zonder schriftelijke toestemming van BrabantTent.

Artikel 13:

Alle betalingen aan BrabantTent dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuur-dagtekening. Alle betalingen dienen zonder kortingen en/of schuldvergelijkingen of andere hoe ook genaamde compensaties te geschieden op de op BrabantTent factuur genoemde bankrekening. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de daarvoor overeengekomen termijn, dan is opdrachtgever verplicht om een vergoeding wegens ­renteverlies (zogenaamde vertragingsrente) te voldoen ten bedrage van 2% per maand van het totale bedrag der factuur, waarbij een gedeelte van de maand wordt berekend als een gehele maand. BrabantTent is gerechtigd om bij uitblijven van betaling alle kosten in rekening te brengen, welke de invordering van de verschuldigde gelden met zich mee brengt, zoals buitengerechtelijke kosten of incassokosten bedragen minstens 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een minimum van € 300,00 per geval/factuur.

Artikel 14:

Huurder is verplicht de gehuurde goederen overeenkomstig aard en bestemming als goed huurder te gebruiken.

Artikel 15:

Het is de huurder, zonder onze schriftelijke toestemming, verboden om veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen.

Artikel 16:

BrabantTent is niet aansprakelijk voor schade, welke voor de huurder en/of derden ontstaat ten gevolge van enig defect aan het gehuurde goed, dan wel slechte functionering. BrabantTent is evenmin aansprakelijk voor schade ten gevolge van daden of nalatigheden van personen in zijn dienst of namens hem werkzaam, tenzij van opzet of grove schuld van ­verhuurder sprake is.

Artikel 17:

Indien het gehuurde goed wordt gestolen of verloren raakt, is BrabantTent onverminderd huurdersverplichtingen- niet gehouden een vervangend object ter beschikking van de huurder te stellen.

Artikel 18:

Ingeval wij goederen leveren, die ondeugelijk blijken te zijn, zullen wij deze door deugelijke vervangen, zonder dat wij enige andere vergoeding, hetzij van directe, schade gehouden zijn.

Artikel 19:

Bij overtreding van een of meer bepalingen van deze voorwaarden en/of van andere bepalingen welke mochten zijn overeengekomen, is cliënt door zijn daad of nalatigheid van rechtswegen in gebreke en zijn wij gerechtigd, zonder enig rechtelijke tussenkomst of ingebrekestelling, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat het nodig is de ontbinding door de rechter te doen uitspreken, zulks onverminderd ons recht schadevergoeding te vorederen.

Artikel 20:

Afspraken, welke afwijken van deze voorwaarden, zijn voor ons niet bindend, tenzij ze schriftelijk door ons zijn bevestigd.